Cennik

Oferta

Kontakt

Regulamin świadczenia usług przez Łódzkie Centrum Podologiczne

§1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług podologicznych świadczonych przez firmę Kosis Marcin Jażdżyk, która prowadzi działalność gospodarczą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 115 lok 2u i przy ul. Legionów 57, NIP 9482510246 (zwana dalej „Łódzkie Centrum Podologiczne”).
 2. Klient przed skorzystaniem z usług podologicznych w Łódzkim Centrum Podologicznym powinen zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Skorzystanie z usług oferowanych przez Łódzkie Centrum Podologiczne jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Z profesjonalnych usług podologicznych (w tym rejestracja oraz wizyta) w Łódzkim Centrum Podologicznym, mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie (zwane w dalszej części „Klientami”) na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie, wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej pisemnej zgody rodzica, opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. Zgoda musi być wyrażona przed rozpoczęciem usług podologicznych.

 

§2. Rejestracja na wizytę w gabinecie podologicznym

 1. Łódzkie Centrum Podologiczne świadczy profesjonalne usługi podologiczne na podstawie uprzedniej rezerwacji wizyty.
 2. Wizyty w Łódzkim Centrum Podologicznym można umawiać telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Booksy.
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Łódzkim Centrum Podologicznum.
 4. Łódzkie Centrum Podologiczne przewiduje możliwość przyjęcia Klienta bez uprzedniej rezerwacji, w przypadku gdy wystąpiły
  powikłania po usłudze podologicznej wykonanej przez specjalistę z naszego Centrum.
 5. Podczas rejestracji dopuszczalne jest zebranie wstępnego wywiadu z Klientem – dotyczący problemu, z jakim się zgłasza, w celu oszacowania czasu trwania usługi.
 6. Do rejestracji wymagane są dane Klienta:
 7. a) imię i nazwisko;
 8. b) numer telefonu do kontaktu;
 9. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o wysłanie wiadomości mailowej na adres firmowy:
  gabinet@lcplodz.pl(zdjęcia stopy lub miejsca problematycznego).
 10. Na 24 godziny przed umówioną wizytą Klient powinien otrzymywać od Booksy wiadomość w formie SMS-a z przypominającą o przypadającej na następny dzień wizycie u specjalisty podologa. W przypadku braku wiadomości Klient powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Łódzkim Centrum Podologicznym.

 

§3. Odwołanie wizyty

 1. Na zarezerwowaną wizytę Klient zgłasza się na 10 minut przed umówionym terminem.
 2. Łódzkie Centrum Podologiczne zastrzega, sobie możliwość nieznacznej zmiany godziny wizyty, z przyczyn niezależnych od nas, jednakże nie dłużej niż 15 minut. Łódzkie Centrum Podologiczne poinformuje Klienta zapisanego na wizytę o ewentualnym przesunięciu terminu.
 3. Łódzkie Centrum Podologiczne zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem
  rozpoczęcia wizyty. W takim wypadku Łódzkie Centrum Podologiczne zaproponuje nowy dogodny dla Klienta termin wizyty.
 4. Łódzkie Centrum Podologiczne zachowuje prawo do odmowy wykonania usługi podologicznej w przypadku spóźnienia się Klienta o 10 minut na umówioną wizytę. Jeśli Klient zawiadomi Łódzkie Centrum Podologiczne o okoliczonościach spóźnienia, to za zgodą specjalisty wykonującego zabieg wizyta może się odbyć, lecz może ulec skróceniu.
 5. Niezgłoszenie się Klienta na wizytę bez uprzedniego odwołania wizyty uprawnia Łódzkie Centrum Podologiczne do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej usługi podologicznej.
 6. Łódzkie Centrum Podologiczne nie udziela konsultacji telefonicznych. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas
  umówionej wizyty.
 7. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

 

§4. Przebieg wizyty

 1. Usługi w Łódzkim Centrum Podologicznym wykonują, specjaliści którzy posiadają wiedzę i odpowiednie doświadczenie
  zawodowe oraz umiejętności niezbędne do wykonania tych usług.
 2. Na pierwszej wizycie specjalista z Łódzkiego Centrum Podologicznego przeprowadza wywiad z Klientem, a następnie przedstawia plan terapii oraz wstępny koszt usługi podologicznej. Koszt usługi w zależności od nakładu pracy specjalisty może ulec zmianie.
 3. Łódzkie Centrum Podologiczne udostępnia zakres świadczonych usług podologicznych na stronie internetowej:
  www.lcplodz.pl.

 

§5. Płatność za wykonaną usługę.

 1. Za wykonane profesjonalne usługi podologiczne Klient jest zobowiązany zapłacić. Szczegółowy cennik dla
  poszczególnych świadczonych usług podologicznych znajduje się na stronie internetowej: www.lcplodz.pl.
 2. W Łódzkim Centrum Podologiczny płatności można dokonać:
 3. a) gotówka;
 4. b) karta płatnicza;
 5. c) bonem podarunkowym.
 6. Klient posiadający bon podarunkowy jest zobowiązany do okazania go w momencie płatności. W przeciwnym wypadku usługi podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub bezgotówkowej – kartą płatniczą.

 

§6. Reklamacja

 1. Klient po wykonanej usłudze podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów. Składając reklamację Klient zobowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać przyczyny zasadności reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie z odpowiednią dokumentacją fotograficzną i dostarczona lub przesłana listem poleconym na adres Łódzkie Centrum Podologiczne, ul. Pomorska 115 lok 2u 90-234 Łódź, lub mailem na adres: gabinet@lcplodz.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Łódzkie Centrum Podologiczne w terminie 14 dni od jej otrzymania. Klient zostanie powiadomiony o zasadności, lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Łódzkim Centrum Podologicznym, lub zwrot kosztów za usługę. Łódzkie Centrum Podologiczne może zaproponować inne korzyści Klientowi.
 5. W przypadku zakwestionowania usługi podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, jeżeli powikłania związane są z wykonaną usługą podologiczną w Łódzkim Centrum Podologicznym bądź wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

 

§7. Odpowiedzialność

 1. Klient odpowiada w pełnej wysokości za uszkodzenie wyposażenia znajdującego się w  Łódzkim Centrum Podologicznym. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich rodzice, opiekunowie lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Łódzkie Centrum Podologiczne nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w jego siedzibie, poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest trzymać przy sobie przez cały okres trwania wizyty.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane usługi podologiczne po stronie Łódzkiego Centrum Podologicznego.
 4. Łódzkie Centrum Podologiczne nie odpowiada za efekt końcowy usługi podologicznej, z którego Klient jest niezadowolony i wynika to z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli usługa została wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone podczas wizyty.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające w Łódzkim Centrum Podologicznym zobowiązane są do całkowitego przestrzegania zakazu palenia i używania tytoniu jak również wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do niniejszego regulaminu oraz cennika usług podologicznych.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych powinny być rozstrzygane polubownie.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.02.2024 r.